Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.inpa.gov.br/handle/123/3983
Título: Uptake through glycoprotein 2 of FimH(+) bacteria by M cells initiates mucosal immune response.
Autor(es): Koji Hase
Kazuya Kawano
Tomonori Nochi
Shinji Fukuda
Masashi Ebisawa
Kazunori Kadokura
Toru Tobe
Yumiko Fujimura
Sayaka Kawano
Atsuko Yabashi
Satoshi Waguri
Gaku Nakato
Shunsuke Kimura
Takaya Murakami
Kimiyo Hamura
Shin-Ichi Fukuoka
Anson W. Lowe
Hiroshi Kiyono
Hiroshi Ohno
Gemilson Soares Pontes
ISSN: 0028-0836
Revista: Nature (London)
Volume: 462
URI: http://repositorio.inpa.gov.br/handle/123/3983
ISSN: 0028-0836
Aparece nas coleções:Coordenação de Sociedade Ambiente e Saúde (CSAS)

Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons